UTE Silvia II

UTE Silvia II

Residus acceptats: runes d'enderrocs de la construcció

Horari de la instal·lació: de dilluns a divendres de 7h a 18h .

Adreça: Bolivia, 2

Població: El Papiol

C.P.: 08754

Telèfon: 93 673 18 42

Adreça instal·lació: El Papiol

Localització de la instal·lació: Carretera c-1413 Paratge Can Canals

Número de gestor : E-921.06