Utilitzen subproductes de cerveseres i de la construcció per a una producció més sostenible de plantes en contenidor

El projecte Cleanleach de depuració d'aigües de reg de vivers busca reduir l'impacte ambiental d'aquest sector reutilitzant restes provinents de la indústria cervesera i de la construcció

La cervesa és una beguda que s'obté a partir de la fermentació dels sucres continguts en els cereals, principalment de l'ordi. La producció de cervesa s'inicia macerant el gra en aigua per obtenir una barreja amb sucres simples, que posteriorment serà fermentada. Aquest procés genera dos tipus de subproductes, un sòlid format pel cereal triturat que s'utilitza freqüentment per a l'alimentació animal, i un altre líquid constituït per la fracció tèrbola del fons de les cisternes de maceració.

És justament aquest efluent amb elevada concentració de sucres solubles què els investigadors de l'IRTA Rafaela Cáceres i Oriol Marfà estan incorporant en un sistema original de depuració in situ de lixiviats de vivers (www.cleanleach.eu). Aquest sistema utilitza una biotecnologia, els aiguamolls artificials, per a depurar les aigües sobrants del reg de les plantes cultivades en els vivers.

Els efluents de la fabricació de la cervesa han demostrat ser una font carbonada efectiva per eliminar tots els nitrats dels lixiviats de viver, convertint-los en nitrogen gas que s'incorpora a l'atmosfera. Les aigües sobrants del reg en els vivers presenten un alt contingut en nitrats provinents de la fertilització, però, a diferència de les aigües residuals urbanes, no contenen pràcticament carboni orgànic, un component indispensable per promoure la desnitrificació en els aiguamolls mitjançant l'acció bacteriana.

Fins ara, s'havien utilitzat productes sintètics, com l'acetat sòdic o el metanol, però la reutilització d'un subproducte procedent de l'activitat agroalimentària és preferible pel seu menor impacte ambiental. D'una banda, es redueixen residus de la indústria cervesera, i de l'altra, s'impulsa una producció més sostenible d'una altra activitat, com és la producció viverística.

Per als assaigs realitzats en el viver Sala Graupera de Sant Andreu de Llavaneres, s'ha comptat amb la col·laboració de les cerveseries artesanals Cerveses del Montseny, As de Cors, Birra 08 i Art Cervesers.

Grava de demolició fabricada amb restes de la construcció

A la planta pilot de Cleanleach de l'IRTA de Cabrils, també s'ha substituït la grava de pedrera convencional emprada en els aiguamolls artificials, per àrids reciclats provinents de restes de demolicions i construcció, subministrats per l'empresa Tecnocatalana de Runes. Fins ara, s'ha demostrat que el nou material permet realitzar correctament la desnitrificació dels lixiviats generats i disminuir el contingut de fosfats.

El projecte Cleanleach està cofinançat pel programa ECO-INNOVATION de la Unió Europea, que té entre els seus objectius desenvolupar i difondre un sistema de depuració de lixiviats eficient i sostenible, de manera que la grava reciclada s'ha convertit en l'opció més adequada, i en un futur s'implementarà en aplicacions a escala real.

Cleanleach és una tecnologia desenvolupada per l'IRTA i implementada a escala comercial per les empreses Naturalea, Buresinnova i Salix (UK).